Malyarov Flag (standard)

Malyarov Flag (white border)

Malyarov Flag (Black border)

Malyarov Flag (world)